Prince Fielder Authentic Jersey  论文 » 生物冶金教育部重点实验室

论文

 

SCI收录文章列表

序号       作者       文章题目       杂志名称       卷    期    初始页码       终页码

1     Jiang, Tao; Dong, Haigang; Guo, Yufeng; Li, Guanghui; Yang, Yongbin    A fundamental investigation on recovery of titanium from titanium-bearing blast furnace slag      INNOVATIONS IN TITANIUM TECHNOLOGY                     127  136

2     Jiang, Tao; Han, Guihong; Zhang, Yuanbo; Li, Guanghui; Huang, Yanfang       A further study on the interaction between one of organic active fractions of the MHA binder and iron ore surface INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING       100  3月4日 172  178

3     Zhao Wei; Zheng Jia; Wang Yu-guang; Zhou Hong-bo A marked enhancement in production of amylase by Bacillus amyloliquefaciens in flask fermentation using statistical methods       JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     18    4     1054       1062

4     Zhang Rui-yong; Xia Jin-lan; Peng Juan-hua; Zhang Qian; Zhang Cheng-gui; Nie Zhen-yuan; Qiu Guan-zhou      A new strain Leptospirillum ferriphilum YTW315 for bioleaching of metal sulfides ores       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   20    1     135  141

5     Ding, Jiannan; Zhang, Ruiyong; Yu, Yizun; Jin, Decai; Liang, Changli; Yi, Yang; Zhu, Wei; Xia, Jinlan A NOVEL ACIDOPHILIC, THERMOPHILIC IRON AND SULFUR-OXIDIZING ARCHAEON ISOLATED FROM A HOT SPRING OF TENGCHONG, YUNNAN, CHINA     BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY  42    2     514  525

6     Cao, Zhan-fang; Zhong, Hong; Jiang, Tao; Wang, Shuai; Liu, Guang-yi; Xia, Liu-yin     A novel hydrometallurgy of molybdenite concentrate and its kinetics       JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY  87    7       938  942

7     Li, Guanghui; Rao, Mingjun; Jiang, Tao; Zhang, Yuanbo; Li, Qian     A NOVEL PROCESS FOR PREPARING FERRONICKEL POWDER FROM LATERITE ORES       TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   489  496

 

8     Li, Guanghui; Liu, Mudan; Jiang, Tao; Fan, Xiaohiu; Qiu, Guangzhou      A NOVEL PROCESS FOR PREPARING STRONTIUM CARBONATE WITH CELESTITE CONCENTRATE  TMS 2009 138TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 3: GENERAL PAPER SELECTIONS    189  197

9     Mao Xiao-ming; Zhang Yuan-bo; Huang Zhu-cheng; Li Guang-hui; Fan Xiao-hui; Jiang Tao   A Pilot-Scale Investigation on Microwave Heating Ignition in Iron Ore Sintering      JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16              239  242

10    Xiong Shou-an; Chun Tie-jun; Zhu De-qing; Pan Jian A STUDY ON BENEFICIATION OF LOW GRADE HIGH-PHOSPHORUS IRON ORE      TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   429  436

11    Zhao, Wei; Zheng, Jia; Zhou, Hong-bo A thermotolerant and cold-active mannan endo-1,4-beta-mannosidase from Aspergillus niger CBS 513.88: Constitutive overexpression and high-density fermentation in Pichia pastoris     BIORESOURCE TECHNOLOGY     102  16    7538       7547

12   Zhu, Jianyu; Li, Qian; Jiao, Weifeng; Jiang, Hao; Sand, Wolfgang; Xia, Jinlan; Liu, Xueduan; Qin, Wenqing; Qiu, Guanzhou; Hu, Yuehua; Chai, Liyuan     Adhesion forces between cells of Acidithiobacillus ferrooxidans, Acidithiobacillus thiooxidans or Leptospirillum ferrooxidans and chalcopyrite      COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES  94           95    100

13    Liang Ren-xing; Wu Xue-ling; Wang Xing-na; Dai Qin-yun; Wang Yang-yang  Aerobic biodegradation of diethyl phthalate by Acinetobacter sp JDC-16 isolated from river sludge    JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   17       5     959  966

14    Zhou Hong-bo; Lin Feng; Hu Pei-lei; Jing De-cai; Ren Hong-qiang; Zhao Jing; Qiu Guan-zhou     Aerobic biodegradation of di-n-butyl phthalate by Xiangjiang River sediment and microflora analysis       JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY      16    6     948  953

 

15    Song, Xiao-lan; Xu, Da-yu; Yang, Hai-ping; Yu, Zhen-xing; Qiu, Guan-zhou   Ag Deposition Forms and Uniformity on Porous Silicon by Electrochemical Method      CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS      23    2     211  216

16    Jiang, Tao; Liu, Mudan; Sun, Na; Li, Guanghui   Al-Fe SEPARATION FROM HIGH ALUMINIUM CONTENT LIMONITE ORES BY SALT-ADDED REDUCTION ROASTING PROCESS     TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   419  427

17    Wan, Minxi; Rosenberg, Julian N.; Faruq, Junaid; Betenbaugh, Michael J.; Xia, Jinlan   An improved colony PCR procedure for genetic screening of Chlorella and related microalgae    BIOTECHNOLOGY LETTERS    33    8     1615       1619

18    He, ZG; Zhong, H; Hu, YH; Mao, SM; Xu, J      Analysis of differential protein expression in Acidithiobacillus ferrooxidans grown under different energy resources respectively using SELDI-ProteinChip technologies   JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS    65    1     10    20

19    He, ZG; Zhong, H; Hu, YH; Xiao, SM; Liu, JS; Xu, J; Li, GY  Analysis of differential-expressed proteins of Acidithiobacillus ferrooxidans grown under phosphate starvation    JOURNAL OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY    38    5       545  549

20    Chen, Xin-Hua; Zhou, Hong-Bo; Qiu, Guan-Zhou      Analysis of Several Heavy Metals in Wild Edible Mushrooms from Regions of China    BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY     83    2     280  285

21    He, Huan; Xia, Jin-lan; Hong, Fen-fen; Tao, Xiu-xiang; Leng, Yun-wei; Zhao, Yi-dong   Analysis of sulfur speciation on chalcopyrite surface bioleached with Acidithiobacillus ferrooxidans   MINERALS ENGINEERING      27           60    64

22    Gao Zhi-yong; Sun Wei; Hu Yue-hua; Liu Xiao-wen   Anisotropic surface broken bond properties and wettability of calcite and fluorite crystals      TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    5     1203       1208

23    Zhang, Ru-bing; Wei, Man-man; Ji, Hou-guo; Chen, Xin-hua; Qiu, Guan-zhou; Zhou, Hong-bo     Application of real-time PCR to monitor population dynamics of defined mixed cultures of moderate thermophiles involved in bioleaching of chalcopyrite       APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   81    6     1161       1168

24    Qiu, Guan-zhou; Wan, Min-xi; Qian, Lin; Huang, Zhi-ying; Liu, Kai; Liu, Xue-duan; Shi, Wu-yang; Yang, Yu     Archaeal diversity in acid mine drainage from Dabaoshan Mine, China     JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY   48    5     401  409

25    Jiang, Huidan; Zhang, Xiaojian; Ai, Chenbing; Liu, Yuandong; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou; Zeng, Jia  Asp97 is a crucial residue involved in the ligation of the [Fe4S4] cluster of IscA from Acidithiobacillus ferrooxidans JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY     18    6     1070       1075

26    Chen, Qian; Mo, Hongyu; Tang, Lin; Du, Juan; Qin, Fang; Zeng, Jia Assembly Mechanism of [Fe2S2] Cluster in Ferredoxin from Acidithiobacillus ferrooxidans      JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY    21    2     124  128

27    Huo, Chengli; Yang, Huaming      Attachment of nickel oxide nanoparticles on the surface of palygorskite nanofibers. Journal of colloid and interface science     384  1     55    60

28    Yin, Huaqun; Cao, Linhui; Xie, Ming; Chen, Qijiong; Qiu, Guanzhou; Zhou, Jizhong; Wu, Liyou; Wang, Dianzuo; Liu, Xueduan       Bacterial diversity based on 16S rRNA and gyrB genes at Yinshan mine, China SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY 31    4     302  311

29    Wang Jun; Qin Wen-qing; Zhang Yan-sheng; Yang Cong-ren; Zhang Jian-wen; Nai Shao-shi; Shang He; Qiu Guan-zhou       Bacterial leaching of chalcopyrite and bornite with native bioleaching microorganism     TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      18    6     1468       1472

30    Li, Guanghui; Jiang, Tao; Liu, Mudan; Zhou, Taihua; Fan, Xiaohui; Qiu, Gaunzhou Beneficiation of High-Aluminium-Content Hematite Ore by Soda Ash Roasting     MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY REVIEW    31    3       150  164

31    Li, Guanghui; Shi, Tangming; Rao, Mingjun; Jiang, Tao; Zhang, Yuanbo   Beneficiation of nickeliferous laterite by reduction roasting in the presence of sodium sulfate    MINERALS ENGINEERING      32           19    26

32    Wang, Yangyang; Miao, Bo; Hou, Dongmei; Wu, Xueling; Peng, Bing     Biodegradation of di-n-butyl phthalate and expression of the 3,4-phthalate dioxygenase gene in Arthrobacter sp ZH(2) strain       PROCESS BIOCHEMISTRY       47    6     936  940

33    Yang, Congren; Qin, Wenqing; Lai, Shaoshi; Wang, Jun; Zhang, Yansheng; Jiao, Fen; Ren, Liuyi; Zhuang, Tian; Chang, Ziyong       Bioleaching of a low grade nickel-copper-cobalt sulfide ore       HYDROMETALLURGY       106  1月2日 32    37

34    Cheng Hai-na; Hu Yue-hua; Gao Jian; Ma Heng   Bioleaching of anilite by Acidithiobacillus ferrooxidans       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1410       1414

35    Zhang Yan-sheng; Qin Wen-qing; Wang Jun; Zhen Shi-jie; Yang Cong-ren; Zhang Jian-wen; Nai Shao-shi; Qiu Guan-zhou       Bioleaching of chalcopyrite by pure and mixed culture       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   18    6     1491       1496

36    Fu, Bo; Zhou, Hongbo; Zhang, Rubing; Qiu, Guanzhou     Bioleaching of chalcopyrite by pure and mixed cultures of Acidithiobacillus spp. and Leptospirillum ferriphilum INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION 62    2       109  115

37    Xu Ai-ling; Xia Jin-lan; Zhang Shuai; Yang Yu; Nie Zhen-yuan; Qiu Guan-zhou      Bioleaching of chalcopyrite by UV-induced mutagenized Acidiphilium cryptum and Acidithiobacillus ferrooxidans      TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   20    2     315  321

38    Xia, Lexian; Yin, Chu; Dai, Songlin; Qiu, Guanzhou; Chen, Xinhua; Liu, Jianshe    Bioleaching of chalcopyrite concentrate using Leptospirillum ferriphilum, Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans in a continuous bubble column reactor    JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 37    3     289  295

39    Zhang Li-min; Peng Juan-hua; Wei Man-man; Ding Jian-nan; Zhou Hong-bo   Bioleaching of chalcopyrite with Acidianus manzaensis YN25 under contact and non-contact conditions       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   20    10    1981       1986

40    Zhen Shi-jie; Qin Wen-qing; Yan Zhong-qiang; Zhang Yan-sheng; Wang Jun; Ren Liu-yi Bioleaching of low grade nickel sulfide mineral in column reactor  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1480       1484

41    Qin Wenqing; Zhang Yansheng; Zhen Shijie; Wang Jun; Zhang Jianwen; Qiu Guanzhou  Bioleaching of low-grade copper sulfide ore using a colum reactor   BIOHYDROMETALLURGY: A MEETING POINT BETWEEN MICROBIAL ECOLOGY, METAL RECOVERY PROCESSES AND ENVIRONMENTAL REMEDIATION     71-73             409  412

42    Zhang Lin; Qiu Guan-zhou; Hu Yue-hua; Sun Xiao-jun; Li Jian-hua; Gu Guo-hua    Bioleaching of pyrite by A. ferrooxidans and L. ferriphilum  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1415       1420

43    Jiang Tao; Li Qian; Yang Yong-bin; Li Guang-hui; Qiu Guan-zhou    Bio-oxidation of arsenopyrite       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      18    6     1433       1438

44    Zhang, C. -G.; Xia, J. -L.; Ding, J. -N.; Ouyang, X-D.; Nie, Z. -Y.; Qiu, G. -Z.      Cellular acclimation of Acidithiobacillus ferrooxidans to sulfur biooxidation       MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING    26    1     30    34

45    Liu, Yi; Yin, Huaqun; Liang, Yili; Shen, Li; Liu, Yao; Fu, Xian; Baba, Ngom; Zeng, Weimin; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan       Changes in the composition of an acid mine drainage microbial community upon successive transfers in medium containing low-grade copper sulfide       BIORESOURCE TECHNOLOGY       102  20    9388       9394

46    Liang Yi-li; He Zhi-li; Gao Hai-chun; Qiu Guan-zhou; Zhou Ji-zhong; Liu Xue-duan      Characterization of cytochrome mutants for pellicle formation in Shewanella onedensis MR-1    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   19    3     700  706

47    Zeng, Weimin; Qiu, Guanzhou; Zhou, Hongbo; Liu, Xueduan; Chen, Miao; Chao, Weiliang; Zhang, Chenggui; Peng, Juanhua       Characterization of extracellular polymeric substances extracted during the bioleaching of chalcopyrite concentrate       HYDROMETALLURGY       100  3月4日 177  180

48    Li, Qihou; Li, Nuo; Liu, Xueduan; Zhou, Zhijun; Li, Qian; Fang, Yun; Fan, Xiangru; Fu, Xian; Liu, Yi; Yin, Huaqun       Characterization of the acid stress response of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 based on the method of microarray       JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH-THESSALONIKI   17           3     15

49    Liang Chang-Li; Xia Jin-Lan; Yang Yi; Nie Zhen-Yuan; Zhao Xiao-Juan; Zheng Lei; Ma Chen-Yan; Zhao Yi-Dong       Characterization of the thermo-reduction process of chalcopyrite at 65 degrees C by cyclic voltammetry and XANES spectroscopy   HYDROMETALLURGY       107  1月2日 13    21

50    Chen, Xin-Hua; Xia, Le-Xian; Zhou, Hong-Bo; Qiu, Guan-Zhou       Chemical Composition and Antioxidant Activities of Russula griseocarnosa sp nov.       JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY    58    11    6966       6971

51    Chen, X. H.; Zhou, H. B.; Qiu, G. Z.   Chemical Composition and Antioxidant Activity of Two Edible Mycorrhizal Fungi from South China    ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY   22    9     6867       6878

52    Zhu, Deqing; Chen, Dong; Pan, Jian; Zheng, Guolin   Chlorination Behaviors of Zinc Phases by Calcium Chloride in High Temperature Oxidizing-chloridizing Roasting      ISIJ INTERNATIONAL 51    11    1773       1777

53    Zhen, Shijie; Yan, Zhongqiang; Zhang, Yansheng; Wang, Jun; Campbell, Maurice; Qin, Wenqing   Column bioleaching of a low grade nickel-bearing sulfide ore containing high magnesium as olivine, chlorite and antigorite HYDROMETALLURGY       96       4     337  341

54    Qiu, Guanzhou; Li, Qian; Yu, Runlan; Sun, Zhanxue; Liu, Yajie; Chen, Miao; Yin, Huaqun; Zhang, Yage; Liang, Yili; Xu, Lingling; Sun, Limin; Liu, Xueduan     Column bioleaching of uranium embedded in granite porphyry by a mesophilic acidophilic consortium     BIORESOURCE TECHNOLOGY       102  7     4697       4702

55    Liang, Yili; Zeng, Fuhua; Qiu, Guanzhou; Lu, Xiangyang; Liu, Xueduan; Gao, Haichun  Co-metabolic degradation of dimethoate by Raoultella sp X1     BIODEGRADATION    20    3     363  373

56    Zeng, Weimin; Qiu, Guanzhou; Zhou, Hongbo; Peng, Juanhua; Chen, Miao; Tan, Su Nee; Chao, Weiliang; Liu, Xueduan; Zhang, Yansheng Community structure and dynamics of the free and attached microorganisms during moderately thermophilic bioleaching of chalcopyrite concentrate BIORESOURCE TECHNOLOGY       101  18    7068       7075

57    Luo, Hailang; Shen, Li; Yin, Huaqun; Li, Qian; Chen, Qijiong; Luo, Yanjie; Liao, Liqin; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan       Comparative genomic analysis of Acidithiobacillus ferrooxidans strains using the A. ferrooxidans ATCC 23270 whole-genome oligonucleotide microarray    CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY  55    5     587  598

58    Xia, Lexian; Dai, Songlin; Yin, Chu; Hu, Yuehua; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou       Comparison of bioleaching behaviors of different compositional sphalerite using Leptospirillum ferriphilum, Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus caldus       JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 36    6     845  851

59    Yin, Hua-qun; Qiu, Guan-zhou; Wang, Dian-zuo; Cao, Lin-hui; Dai, Zhi-min; Wang, Jie-wei; Liu, Xue-duan       Comparison of microbial communities in three different mine drainages and their bioleaching efficiencies to low grade of chalcopyrite       JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   14    4     460  466

60    Ruan Renman; Zhou E; Liu Xingyu; Wu Biao; Zhou Guiying; Wen Jiankang    Comparison on the leaching kinetics of chalcocite and pyrite with or without bacteria      RARE METALS    29    6     552  556

61    Wu, Xueling; Liang, Renxing; Dai, Qinyun; Jin, Decai; Wang, Yangyang; Chao, Weiliang      Complete degradation of di-n-octyl phthalate by biochemical cooperation between Gordonia sp strain JDC-2 and Arthrobacter sp strain JDC-32 isolated from activated sludge      JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS       176  1月3日 262  268

62    Jiang, T.; Li, G. H.; Wang, H. T.; Zhang, K. C.; Zhang, Y. B.    Composite agglomeration process (CAP) for preparing blast furnace burden       IRONMAKING & STEELMAKING    37    1     1     7

63    Dai, Yunjie; Liu, Jianshe; Zheng, Chunli; Wu, Anna; Zeng, Jia; Qiu, Guanzhou Cys92, Cys101, Cys197, and Cys203 Are Crucial Residues for Coordinating the Iron-Sulfur Cluster of RhdA from Acidithiobacillus ferrooxidans CURRENT MICROBIOLOGY 59    5     559  564

64    Fan, X. -H.; Gan, M.; Jiang, T.; Chen, X. -L.; Yuan, L. -S. Decreasing bentonite dosage during iron ore pelletising       IRONMAKING & STEELMAKING    38    8     597  601

65    Li, Guanghui; Jiang, Tao; Sun, Na; Fan, Xiaohui; Qiu, Guanzhou     DESILICATION OF BAUXITE ORES BEARING MULTI-ALUMINOSILICATES BY THERMOCHEMICAL ACTIVATION PROCESS     LIGHT METALS 2009                57    61

66    Zeng, Weimin; Tan, Sunee; Chen, Miao; Qiu, Guanzhou     Detection and analysis of attached microorganisms on the mineral surface during bioleaching of pure chalcopyrite with moderate thermophiles     HYDROMETALLURGY       106  1月2日 46    50

67    Cheng, Bocai; Wan, Cuixiang; Yang, Shiliang; Xu, Hengyi; Wei, Hua; Liu, Jianshe; Tian, Wanhong; Zeng, Ming       DETOXIFICATION OF DEOXYNIVALENOL BY BACILLUS STRAINS       JOURNAL OF FOOD SAFETY   30    3       599  614

68    Liao, Liqin; Liu, Jun; Dai, Yanxia; Li, Qian; Xie, Ming; Chen, Qijiong; Yin, Huaqun; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan       Development and application of SCAR markers for sex identification in the dioecious species Ginkgo biloba L.       EUPHYTICA 169  1     49    55

69    Xia Jin-lan; Zhang Rui-yong; Zhang Qian; Wu Shun; Zhang Cheng-gui; Nie Zhen-yuan; Qiu Guan-zhou       Differential expression of genes encoding sulfur metabolism-related periplasmic proteins of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  20    12    2366       2370

70    Wu, Xueling; Hu, Qi; Hou, Dongmei; Miao, Bo; Liu, Xueduan  Differential gene expression in response to copper in Acidithiobacillus ferrooxidans strains possessing dissimilar copper resistance    JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY 56    6     491  498

71    Zhu, Deqing; Mendes, Vinicius; Chun, Tiejun; Pan, Jian; Li, Qihou; Li, Jian; Qiu, Guanzhou  Direct Reduction Behaviors of Composite Binder Magnetite Pellets in Coal-based Grate-rotary Kiln Process    ISIJ INTERNATIONAL 51    2     214  219

72    Song, Xiaolan; Liu, Dongfeng; Zhang, Yimeng; Liu, Xiaoxv; Song, Xuelong; Yu, Peng; Jiang, Nan       Dispersion Stability of CeO2-Coated SiO2 Composite Particles and Dispersion Mechanism   INTEGRATED FERROELECTRICS    129         146  159

73    Yin, Huaqun; Tang, Min; Zhou, Zhijun; Fu, Xian; Shen, Li; Liang, Yili; Li, Qian; Liu, Hongwei; Liu, Xueduan    Distinctive heat-shock response of bioleaching microorganism Acidithiobacillus ferrooxidans observed using genome-wide microarray       CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY  58    5     628  636

74    Yang, Yu; Shi, Wuyang; Wan, Minxi; Zhang, Yanfei; Zou, Lihong; Huang, Jufang; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan Diversity of bacterial communities in acid mine drainage from the Shen-bu copper mine, Gansu province, China      ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY       11    1           

75    Zhou Zhi-jun; Yin Hua-qun; Liu Yi; Xie Ming; Qiu Guan-zhou; Liu Xue-duan  Diversity of microbial community at acid mine drainages from Dachang metals-rich mine, China TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  20    6       1097       1103

76    Liu Chang-miao; Feng An-sheng; Guo Zhen-xu; Cao Xue-feng; Hu Yue-hua     Dynamics simulation of tertiary amines adsorbing on kaolinite (001) plane       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  21    8     1874       1879

77    Zhou Hong-bo; Ji Hou-guo; Wei Man-man; Wang Yu-guang; Chen Xin-hua     Ecology detection of moderate thermophilic enrichment at Lau Basin hydrothermal vents JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   18    2       392  398

78    Yang, Haiping; Yang, Shenghai; Cai, Yanan; Hou, Guofeng; Tang, Motang       Effect of bromide ions on the corrosion behavior of tantalum in anhydrous ethanol  ELECTROCHIMICA ACTA  55    8     2829       2834

79    Chen Song; Qin Wen-qing; Qiu Guan-zhou  Effect of Cu2+ ions on bioleaching of marmatite TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      18    6     1518       1522

80    Bai, Guohua; Li, Jianchen; Zhou, Xiaoqing; Li, Guanghui  EFFECT OF DAMP GRINDING ON PREPARATION OF OXIDIZED PELLET FROM PYRITE CINDERS CONCENTRATES       TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES 515  523

81    Li Hai-pu; Zhang Sha-sha; Jiang Hao; Li Bin; Li Xing       Effect of degree of substitution of carboxymethyl starch on diaspore depression in reverse flotation       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  21    8     1868       1873

82    Yu Run-lan; Ou Yang; Tan Jian-xi; Wu Fa-deng; Sun Jing; Miao Lei; Zhong Dai-li  Effect of EPS on adhesion of Acidithiobacillus ferrooxidans on chalcopyrite and pyrite mineral surfaces       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   21    2     407  412

83    He Zhi-guo; Zhao Jian-cun; Liang Wan-jie; Hu Yue-hua; Qiu Guan-zhou   Effect of L-cysteine on bioleaching of Ni-Cu sulphide by A. manzaensis    JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   18    2     381  385

84    Li Hai-pu; Zhang Sha-sha; Jiang Hao; Li Bin      Effect of modified starches on depression of diaspore  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      20    8     1494       1499

85    Ouyang Jing; Song Xing-Lin; Lin Ming-Yue; Zou Ju; Li Jing-Jing; Zhu Jiang-Ping; Yang Hua-Ming     Effect of Oxygen Vacancy on the Optical Properties of Porous Zirconia  ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA   27    12    2900       2906

86    Liang, Chang-Li; Xia, Jin-Lan; Nie, Zhen-Yuan; Yang, Yi; Ma, Chen-Yan Effect of sodium chloride on sulfur speciation of chalcopyrite bioleached by the extreme thermophile Acidianus manzaensis       BIORESOURCE TECHNOLOGY       110         462  467

87    Jiang, Tao; Hu, Youming; Huang, Yanfang; Li, Guanghui; Han, Guihong; Zhang, Yuanbo      Effects of Composite Binder (CB) on Oxidation Behavior of Iron Ore Pellets   TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   373  381

88    Xia, Jin-lan; Wu, Shun; Zhang, Rui-yong; Zhang, Cheng-gui; He, Huan; Jiang, Hong-chen; Nie, Zhen-yuan; Qiu, Guan-zhou       Effects of Copper Exposure on Expression of Glutathione-Related Genes in Acidithiobacillus ferrooxidans    CURRENT MICROBIOLOGY 62    5     1460       1466

89    He, Zhiguo; Gao, Fengling; Zhong, Hui; Hu, Yuehua  Effects of L-cysteine on Ni-Cu sulfide and marmatite bioleaching by Acidithiobacillus caldus BIORESOURCE TECHNOLOGY       100  3     1383       1387

90    Chen Ming-lian; Zhang Lin; Gu Guo-hua; Hu Yue-hua; Su Li-jun      Effects of microorganisms on surface properties of chalcopyrite and bioleaching  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1421       1426

91    Song, Xiaolan; Yang, Haiping; Liu, Hongyan; Zhang, Xiaowei; Qiu, Guanzhou       Effects of polishing pressure on electrochemical characteristics of silicon wafers during CMP     JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY     155  4       D323      D326

92    Qin Wenqing; Wang Jun; Zhang Yansheng; Zhen Shijie; Shang He; Liu Qian; Shi Haibin; Zhang Jianwen; Qiu Guanzhou       Electrochemical behavior of massive bornite bioleached electrodes in the presence of Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus caldus BIOHYDROMETALLURGY: A MEETING POINT BETWEEN MICROBIAL ECOLOGY, METAL RECOVERY PROCESSES AND ENVIRONMENTAL REMEDIATION   71-73             417  420

93    Yang, Haiping; Yang, Shenghai; Cai, Yanan; Hou, Guofeng; Tang, Motang       Electrochemical Behavior of Tantalum in Anhydrous Ethanol JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY     157  3     D168      D171

94    Song, Xiaolan; Yang, Haiping; Shi, Xunda; He, Xi; Qiu, Guanzhou   Electrochemical behaviors of silicon wafers in silica slurry       JOURNAL OF UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BEIJING 15    4     495  499

95    Yang Hai-ping; Yang Sheng-hai; Cai Ya-nan; Hou Guo-feng; Xia Jiao-yun; Tang Mo-tang      Electrochemical behaviors of tantalum in anhydrous ethanol containing hydrogen sulfate ions TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   21    1     179  184

96    Zeng, Weimin; Qiu, Guanzhou; Zhou, Hongbo; Chen, Miao       Electrochemical behaviour of massive chalcopyrite electrodes bioleached by moderately thermophilic microorganisms at 48 degrees C    HYDROMETALLURGY       105  3月4日 259  263

97    Sun Jing; Yu Run-lan; Miao Lei; Zhong Dai-li; Liu Jie; Gu Guo-hua  Electrochemical mechanism of rusticyanin (Rus.) isolated from A. ferrooxidans measured by Rus.-ZnS-QDs/L-Cys/Au electrode      JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     18    5     1389       1394

 

98    Gu Guo-hua; Sun Xiao-jun; Hu Ke-ting; Li Jian-hua; Qiu Guan-zhou       Electrochemical oxidation behavior of pyrite bioleaching by Acidthiobacillus ferrooxidans       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    5       1250       1254

99    Yang Sheng-hai; Cai Ya-nan; Yang Hai-ping; Jin Sheng-ming    Electrochemical synthesis and characterization of tantalum alkoxides TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  19    6     1504       1508

100  Cai Ya-nan; Yang Sheng-hai; Jin Sheng-ming; Yang Hai-ping; Hou Guo-feng; Xia Jiao-yun    Electrochemical synthesis, characterization and thermal properties of niobium ethoxide      JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     18    1     73    77

101  Deng, Jie; Feng, Qiming; Ou, Leming; Zhang, Guofan; Lu, Yiping; Liu, Kun   Electrochemistry of Pentlandite in the Absence and Presence of Sodium Sulfide    CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE    39    2     336  345

102  Qin Wen-qing; Ren Liu-yi; Wang Pei-pei; Yang Cong-ren; Zhang Yan-sheng    Electro-flotation and collision-attachment mechanism of fine cassiterite TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    4     917  924

103  Jiao, F.; Chen, X.; Hu, Y.; Wang, Z.     Enantiomeric Separation of Racemic Clenbuterol by Capillary Zone Electrophoresis       JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY     5     4     553  558

104  Jiao, F. P.; Chen, X. Q.; Yang, L.; Hu, Y. H.       ENANTIOSELECTIVE EXTRACTION OF MANDELIC ACID ENANTIOMERS USING ESTER ALCOHOL L-TARTARATE AS CHIRAL SELECTOR       LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH   38    3     249  252

105  Jiao, F. P.; Chen, X. Q.; Wang, Z.; Hu, Y. H.      ENANTIOSELECTIVE TRANSPORT OF L-PROPRANOLOL THROUGH A BULK LIQUID MEMBRANE CONTAINING COMPLEX OF (S, S)-di-n-DODECYLTARTRATE AND BORIC ACID       LATIN AMERICAN APPLIED RESEARCH   38    3     267  271

106  Wang Zhao-hui; Xie Xue-hui; Liu Jian-she   Experimental measurements of short-term adsorption of Acidithiobacillus ferrooxidans onto chalcopyrite      TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    2     442  446

107  Qin, Wenqing; Huang, Qiuxia; Zhu, Jianyu; Yang, Peng; Yu, Runlan; Li, Jiaokun; Liu, Xueduan; Qiu, Guanzhou  Expression and function of two chaperone proteins, AtGroEL and AtGroES, from Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270      WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 27    12    2981       2988

108  Zeng, Jia; Zhang, Yanfei; Liu, Yuandong; Zhang, Xiaojian; Xia, Leixian; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou   Expression, purification and characterization of a cysteine desulfurase, IscS, from Acidithiobacillus ferrooxidans     BIOTECHNOLOGY LETTERS      29    12    1983       1990

109  Zeng, Jia; Jiang, Huidan; Liu, Yuandong; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou     Expression, purification and characterization of a high potential iron-sulfur protein from Acidithiobacillus ferrooxidans       BIOTECHNOLOGY LETTERS    30    5     905  910

110  Zeng, Jia; Zhao, Wenjie; Liu, Yuandong; Xia, Lexian; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou  Expression, purification and characterization of an iron-sulfur cluster assembly protein, IscU, from Acidithiobacillus ferrooxidans    BIOTECHNOLOGY LETTERS      29    12    1965       1972

111  Zeng, Jia; Wang, Ming; Zhang, Xiaojian; Wang, Yiping; Ai, Chenbin; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou       Expression, purification and characterization of the sulfite reductase hemo-subunit, SiR-HP, from Acidithiobacillus ferrooxidans       BIOTECHNOLOGY LETTERS    30    7     1239       1244

112  Liu Yuan-dong; Gao Jian; Qiu Guan-zhou; Liu Xue-duan; Zhang Cheng-gui; Ouyang Xu-dong; Jiang Ying; Zeng Jia       Expression, purification and molecular modeling of iron-containing superoxide dismutase from Acidithiobacillus ferrooxidans       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1361       1366

113  Zeng, Jia; Geng, Meimei; Liu, Yuandong; Zhao, Wenjie; Xia, Lexian; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou Expression, purification and molecular modelling of the Iro protein from Acidithiobacillus ferrooxidans Fe-1     PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION    52    1     146  152

114  Wang, Yiping; Zhang, Xiaojian; Liu, Qing; Ai, Chenbing; Mo, Hongyu; Zeng, Jia    Expression, Purification and Molecular Structure Modeling of Thioredoxin (Trx) and Thioredoxin Reductase (TrxR) from Acidithiobacillus ferrooxidans CURRENT MICROBIOLOGY 59    1     35    41

115  Zeng, Jia; Huang, Xia; Liu, Yuandong; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou  Expression, purification, and characterization of a [Fe2S2] cluster containing ferredoxin from Acidithiobacillus ferrooxidans      CURRENT MICROBIOLOGY     55    6     518  523

116  Ai, Chenbing; Mo, Hongyu; Chen, Qian; Liu, Yuandong; Tang, Lin; Du, Juan; Zeng, Jia Expression, Purification, and Characterization of an Iron Chaperon Protein CyaY from Acidithiobacillus ferrooxidans  CURRENT MICROBIOLOGY     62    3       733  738

117  Zeng, Jia; Zhang, Ke; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou     Expression, Purification, and Characterization of Iron-Sulfur Cluster Assembly Regulator IscR from Acidithiobacillus ferrooxidans    JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY    18       10    1672       1677

118  Li Guang-hui; Rao Ming-jun; Li Qian; Peng Zhi-wei; Jiang Tao Extraction of cobalt from laterite ores by citric acid in presence of ammonium bifluoride       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  20    8     1517       1520

119  Wang, Liping; Huang, Zhucheng; Zhang, Mingyu; Huang, Qizhong   Fabrication of ACF/CNT composites by CVD method       ADVANCES IN COMPOSITES, PTS 1 AND 2  150-151         452  455

120  Qin, Wenqing; Xu, Yangbao; Liu, Hui; Ren, Liuyi; Yang, Congren    Flotation and Surface Behavior of Cassiterite with Salicylhydroxamic Acid INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH  50    18    10778     10783

121  He Ming-fei; Qin Wen-qing; Li Wei-zhong; Jiao Fen  Flotation performances of polymorphic pyrrhotite      JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY    19    1     238  243

122  Jiang Tao; He Guo-qiang; Gan Min; Li Guang-hui; Fan Xiao-hui; Yuan Li-shun       Forming Mechanism of Rings in Rotary-Kiln for Oxidized Pellet    JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           292  297

123  Yang, Huaming; Tang, Aidong; Ouyang, Jing; Li, Mei; Mann, Stephen     From Natural Attapulgite to Mesoporous Materials: Methodology, Characterization and Structural Evolution     JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 114  7     2390       2398

124  Liu Yuan-dong; Qiu Guan-zhou; Wang Hai-dong; Jiang Ying; Zhang Cheng-gui; Xia Le-xia    Full structure building and docking of NifS from extremophile Acidithiobacillus ferrooxidans    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA     18    4     995  1002

125  Gan Min; Fan Xiao-hui; Zhang Zhen-hui; Zhou Xiao-jun; Wang Yong-qing; Yu He-jia     Fundamental Research on Applying Organic Binder SHN to Oxidized Pellets      JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           327  331

126  Long Huai-zhong; Chai Li-yuan; Qin Wen-qing   Galena-pyrolusite co-extraction in sodium chloride solution and its electrochemical analysis TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  20    5     897  902

127  Me, Xiaohua; Chen, Libao; Sun, Wei; Xie, Jingying   Gamma-crotonlatone as an electrolyte additive for improving the cyclability of MCMB electrode     JOURNAL OF POWER SOURCES     174  2     784  788

128  Liang, Renxing; Wu, Xueling; Dai, Qinyun; Jin, Decai; Wang, Yangyang  Genetic diversity of phthalic acid esters-degrading bacteria isolated from different geographical regions of China    ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY    97    1     79    89

129  Zhou, Zhijun; Fang, Yun; Li, Qihou; Yin, Huaqun; Qin, Wenqing; Liang, Yili; Li, Qian; Li, Nuo; Liu, Xinxing; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan  Global transcriptional analysis of stress-response strategies in Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 exposed to organic extractant-Lix984n    WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY  28    3     1045       1055

130  Zeng, Jia; Zhang, Xiaojian; Wang, Yiping; Ai, Chenbing; Liu, Qing; Qiu, Guanzhou       Glu43 is an essential residue for coordinating the [Fe(2)S(2)] cluster of IscR from Acidithiobacillus ferrooxidans      FEBS LETTERS    582  28    3889       3892

131  Song Xiaolan; Liu Dongfeng; Zhang Yimeng; Ding Yi; Li Mei; Wang Shunkui; He Xi; Qu Yixin    Grain Growth Kinetics of SnO2 Nanocrystals Synthesized by Precipitation Method    JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION   25    6     929  934

132  Qin, Wenqing; Zhen, Shijie; Yan, Zhongqiang; Campbell, Maurice; Wang, Jun; Liu, Kai; Zhang, Yansheng   Heap bioleaching of a low-grade nickel-bearing sulfide ore containing high levels of magnesium as olivine, chlorite and antigorite       HYDROMETALLURGY       98    1月2日 58    65

133  Li Shou-peng; Guo Ning; Wu Hai-yan; Qiu Guan-zhou; Liu Xin-xing       High efficient mixed culture screening and selected microbial community shift for bioleaching process      TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  21       6     1383       1387

134  Han Gui-hong; Jiang Tao; Zhang Yuan-bo; Huang Yan-fang; Li Guang-hui       High-Temperature Oxidation Behavior of Vanadium, Titanium-Bearing Magnetite Pellet     JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       18    8       14    19

135  Zhao, Wei; Zheng, Jia; Zhou, Hong-bo Hybrid On-Line Optimal Control Strategy for Producing alpha-Amylase by Bacillus subtilis    BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY     75    4     694  699

136  Long Huai-zhong; Chai Li-yuan; Liu Hui; Qin Wen-qing    Hydro-chemical conversion of galena in FeCl3-KCl solution       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  19    5     1331       1335

137  Qin, Wenqing; Yang, Congren; Yi, Ran; Gao, Guanhua       Hydrothermal Synthesis and Characterization of Single-Crystalline alpha-Fe2O3 Nanocubes JOURNAL OF NANOMATERIALS                         

138  Liu, Li; Jiang, Jing; Jin, Shengming; Xia, Zhimei; Tang, Motang      Hydrothermal synthesis of beta-bismuth oxide nanowires from particles CRYSTENGCOMM      13    7     2529       2532

139  Xia Jin-lan; Meng Hao; Wang Run-min; Zhang Cheng-gui; Xiong Jing; Nie Zhen-yuan; Qiu Guan-zhou       Identification and fermentation optimization of protopectinase-overproducing strain Aspergillus niger CD-01 for pectin production  JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY    16    1     53    60

140  Qing Wen-qin; He Ming-fei; Chen Yu-ping  Improvement of flotation behavior of Mengzi lead-silver-zinc ore by pulp potential control flotation     TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    4     949  954

141  Jaing Tao; Han Gui-hong; Zhang Yuan-bo; Huang Yan-fang; Li Guang-hui; Guo Yu-feng; Yang Yong-bin      Improving extraction yield of humic substances from lignite with anthraquinone in alkaline solution JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     18    1     68    72

142  Zeng, Jia; Jiang, Huidan; Geng, Meimei; Wang, Yiping; Zhang, Xiaojian; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou  In vitro assembly of [Fe4S4] cluster in high potential iron-sulfur protein from Acidithiobacillus ferrooxidans CURRENT MICROBIOLOGY     57    2       161  166

143  Li, G. H.; Li, X. Q.; Zhang, Y. B.; He, G. Q.; Jiang, T.      Induration mechanisms of oxidised pellets prepared from mixed magnetite-haematite concentrates  IRONMAKING & STEELMAKING    36    5     393  396

144  Ruan Renman; Liu Xingyu; Zou Gang; Chen Jinghe; Wen Jiankang; Wang Dianzuo Industrial practice of a distinct bioleaching system operated at low pH, high ferric concentration, elevated temperature and low redox potential for secondary copper sulfide       HYDROMETALLURGY       108  1月2日 130  135

145  Li, Guanghui; Xie, Chaoming; Zhang, Yuanbo; Li, Qian; Jiang, Tao   INFLUENCE OF ADDITIVES ON DEPHOSPHORIZATION OF OOLITIC HEMATITE BY DIRECT REDUCTION PROCESS  TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES       505  513

146  Chun Tie-jun; Zhu De-qing; Pan Jian   Influence of sulfur content in raw materials on oxidized pellets  JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY    18    6     1924       1929

147  Xu, Xiangyang; Yu, Zhiming Influence of thermal oxidation on as-synthesized detonation nanodiamond PARTICUOLOGY  10       3     339  344

148  Fan, Xiaohui; Gan, Min; Jiang, Tao; Chen, Xuling; Yuan, Lishun      INFLUENCES OF MGO ON ROASTING PROPERTIES OF OXIDIZED IRON ORE PELLETS TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   559  568

149  Yu Run-lan; Liu Qing-ming; Qiu Guan-zhou; Fang Zheng; Tan Jian-xi; Yang Peng   Inhibition behavior of some new mixed additives upon copper electrowinning   TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    5     1280       1284

150  He, Zhiguo; Gao, Fengling; Zhao, Jiancun; Hu, Yuehua; Qiu, Guanzhou   Insights into the dynamics of bacterial communities during chalcopyrite bioleaching    FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY  74    1     155  164

151  Li, Qian; Ren, Youhua; Qiu, Guanzhou; Li, Nuo; Liu, Hongwei; Dai, Zhimin; Fu, Xian; Shen, Li; Liang, Yili; Yin, Huaqun; Liu, Xueduan  Insights into the pH up-shift responsive mechanism of Acidithiobacillus ferrooxidans by microarray transcriptome profiling       FOLIA MICROBIOLOGICA 56    5     439  451

152  Luo, Yanjie; Liu, Yuandong; Zhang, Chenggui; Luo, Hailang; Guan, Hao; Liao, Hehuan; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan       Insights into two high homogenous genes involved in copper homeostasis in Acidithiobacillus ferrooxidans   CURRENT MICROBIOLOGY 57    4     274  280

153  He, Huan; Zhang, Cheng-Gui; Xia, Jin-Lan; Peng, An-An; Yang, Yi; Jiang, Hong-Chen; Zheng, Lei; Ma, Chen-Yan; Zhao, Yi-Dong; Nie, Zhen-Yuan; Qiu, Guan-Zhou Investigation of Elemental Sulfur Speciation Transformation Mediated by Acidithiobacillus ferrooxidans      CURRENT MICROBIOLOGY     58    4     300  307

154  Du, Chunfang; Yang, Huaming     Investigation of the physicochemical aspects from natural kaolin to Al-MCM-41 mesoporous materials JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE   369         216  222

155  Xia, Jin-lan; Yang, Yi; He, Huan; Liang, Chang-li; Zhao, Xiao-juan; Zheng, Lei; Ma, Chen-yan; Zhao, Yi-dong; Nie, Zhen-yuan; Qiu, Guan-zhou     Investigation of the sulfur speciation during chalcopyrite leaching by moderate thermophile Sulfobacillus thermosulfidooxidans     INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING   94    1月2日 52    57

156  Han, Guihong; Jiang, Tao; Li, Guanghui; Huang, Yanfang; Zhang, Yuanbo       Investigation on Modified Humic Substances Based Binders for Iron Ore Agglomeration   JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME   134  1           

157  Zhou, H.; Zhang, L.; Guo, Y.; Peng, J.; Wei, M.; Ding, J.; Gu, G.; Qiu, G.      Investigations of attached and unattached cells during bioleaching of chalcopyrite with Acidianus manzaensis at 65 degrees C  BIOHYDROMETALLURGY: A MEETING POINT BETWEEN MICROBIAL ECOLOGY, METAL RECOVERY PROCESSES AND ENVIRONMENTAL REMEDIATION     71-73              377  380

158  He, Zhiguo; Gao, Fengling; Sha, Tao; Hu, Yuehua; He, Chao     Isolation and characterization of a Cr(VI)-reduction Ochrobactrum sp strain CSCr-3 from chromium landfill     JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS       163  2月3日 869       873

159  Zhou Hong-bo; Liu Xia; Fu Bo; Qiu Guan-zhou; Huo Qiang; Zeng Wei-min; Liu Jian-she; Chen Xin-hua     Isolation and characterization of Acidithiobacillus caldus from several typical environments in China   JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     14    2     163  169

160  Xia Jin-lan; Zhang Qian; Zhang Rui-yong; Peng Juan-hua; Peng An-an; Zhao Xiao-juan; Nie Zhen-yuan; Qiu Guan-zhou       Isolation and characterization of acidophilic bacterium from Dongxiangshan Mine in Xinjiang Province, China    JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY      17    1     50    55

161  Yang Yu; Qian Lin; Shi Wu-yang; Peng Hong; Qiu Guan-zhou   Isolation and characterization of acidophilic bacterium from Gaofeng Mine in China  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    5     1253       1257

162  Zhou, H.; Zhang, R.; Hu, P.; Zeng, W.; Xie, Y.; Wu, C.; Qiu, G.       Isolation and characterization of Ferroplasma thermophilum sp nov., a novel extremely acidophilic, moderately thermophilic archaeon and its role in bioleaching of chalcopyrite       JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY      105  2     591  601

163  Wu, Xueling; Wang, Yangyang; Dai, Qinyun; Liang, Renxing; Jin, Decai  Isolation and characterization of four di-n-butyl phthalate (DBP)-degrading Gordonia sp strains and cloning the 3,4-phthalate dioxygenase gene      WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY  27    11    2611       2617

164  Wu, Xue-Ling; Jin, De-Cai; Chao, Wei-Liang; Liang, Ren-Xing; Li, Qian; Yang, Yu; Qiu, Guan-Zhou   Isolation and identification of four DBP-degrading strains and molecular cloning of the degradation genes  Huan jing ke xue= Huanjing kexue / [bian ji, Zhongguo ke xue yuan huan jing ke xue wei yuan hui “Huan jing ke xue” bian ji wei yuan hui.]      30    9     2722       7

165  Zeng Wei-min; Wu Chang-bin; Zhang Ru-bing; Hu Pei-lei; Qiu Guan-zhou; Gu Guo-hua; Zhou Hong-bo      Isolation and identification of moderately thermophilic acidophilic iron-oxidizing bacterium and its bioleaching characterization       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  19    1     222  227

166  Xiao, Chunqiao; Chi, Ruan; He, Huan; Qiu, Guanzhou; Wang, Dianzuo; Zhang, Wenxue Isolation of Phosphate-Solubilizing Fungi from Phosphate Mines and Their Effect on Wheat Seedling Growth       APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY      159  2     330  342

167  Zeng, Xiaoxi; Tang, Jianxin; Yin, Huaqun; Liu, Xueduan; Jiang, Pei; Liu, Hongwei Isolation, identification and cadmium adsorption of a high cadmium-resistant Paecilomyces lilacinus   AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY  9     39    6525       6533

168  Zhu Xie-bin; Jiang Tao; Qiu Guan-zhou; Huang Bai-yun    ITO nano-powders prepared by microwave-assisted co-precipitation in aqueous phase    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  19           S752       S756

169  Zhan Guang; Yu Jun-xia; Xu Zhi-gao; Zhou Fang; Chi Ru-an     Kinetics of thermal decomposition of lanthanum oxalate hydrate    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    4     925  934

170  Li, Guanghui; Rao, Mingjun; Jiang, Tao; Huang, Qingqing; Peng, Zhiwei Leaching of limonitic laterite ore by acidic thiosulfate solution   MINERALS ENGINEERING      24    8     859  863

171  Jiang Yuan; Huang Zhu-cheng; Xu Bin; Jiang Tao       Lower fuel consumption model and air-flow segregation feeding system for sintering    JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   18    6     1917       1923

172  Chen, X. H.; Zhou, H. B.; Qiu, G. Z.   Macroelement and Microelement Contents in Wild Edible Mushroom Species from the Southern Regions of China    ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY   22    3     1889       1895

173  Hu Bing; Huang Zhu-cheng; Jiang Tao; Wang Xia; Zhang Yuan-bo    Magnetic Roasting of Hematite-Limonite by Microwave Heating   JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           491  495

174  Wang Yi; Fan Xiao-hui; Chen Xu-ling  Mathematical models and expert system for grate-kiln process of iron ore oxide pellet production (Part I): Mathematical models of grate process  JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY       19    4     1092       1097

175  Yu Run-lan; Tan Jian-xi; Gu Gou-hua; Hu Yue-hua; Qiu Guan-zhou   Mechanism of bioleaching chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans in agar-simulated extracellular polymeric substances media      JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     17    1     56    61

176  Xiao Li; Liu Jian-she; Fang Zheng; Qiu Guan-zhou     Mechanism of electro-generating leaching of chalcopyrite-MnO2 in presence of Acidithiobacillus thiooxidans     TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6       1458       1462

177  Yang, Xuefeng; Chu, Mansheng; Shen, Fengman; Zhang, Zhuming   Mechanism of zinc damaging to blast furnace tuyere refractory       ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS   22    6     454  460

178  Li Qian; Jiang Tao; Jin Yong-shi; Li Guang-hui; Yang Yong-bin; Guo Yu-feng; Qiu Guan-zhou      Mechanisms of bio-dephosphorization from phosphorous iron ore       EPD CONGRESS 2009, PROCEEDINGS                 341  352

179  Huang, Zhucheng; Yi, Lingyun; Jiang, Tao   Mechanisms of strength decrease in the initial reduction of iron ore oxide pellets       POWDER TECHNOLOGY   221         284  291

180  Chen, Qijiong; Yin, Huaqun; Luo, Hailang; Xie, Ming; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan     Micro-array based whole-genome hybridization for detection of microorganisms in acid mine drainage and bioleaching systems HYDROMETALLURGY       95    1月2日    96    103

181  Wu, Liyou; Liu, Xueduan; Fields, Matthew W.; Thompson, Dorothea K.; Bagwell, Christopher E.; Tiedje, James M.; Hazen, Terry C.; Zhou, Jizhong Microarray-based whole-genome hybridization as a tool for determining procaryotic species relatedness       ISME JOURNAL   2     6     642  655

182  Yin, Huaqun; Qiu, Guanzhou; Wu, Liyou; Xie, Ming; Zhou, Jizhong; Dai, Zhimin; Wang, Dianzuo; Kellogg, Laurie; Cao, Linhui; Liu, Xueduan  Microbial community diversity and changes associated with a mine drainage gradient at the Dexing copper mine, China       AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY    51    1     67    76

183  Qiu Guan-zhou; Liu Xue-duan; Zhou Hong-bo    Microbial community structure and function in sulfide ore bioleaching systems       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1295       1301

184  He, Zhiguo; Xie, Xuehui; Xiao, Shengmu; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou   Microbial diversity of mine water at Zhong Tiaoshan copper mine, China       JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY   47    6     485  495

185  Xie, X.; Xiao, S.; He, Z.; Liu, J.; Qiu, G.    Microbial populations in acid mineral bioleaching systems of Tong Shankou Copper Mine, China    JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY      103  4     1227       1238

186  Zhu Jian-yu; Yang Peng; Li Bang-mei; Zhang Jing-xia; Huang Qiu-xia     Microcalorimetric studies of interaction between extracellular polymeric substance and sulfide minerals TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18       6     1439       1442

187  Zeng Chi; Zhu Jian-Yu   Microcalorimetric Study of the Influence of Extracellular NaCl Concentration on the Growth Metabolism of Halobacterium halobium       ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA   27    6     1525       1530

188  Zhu Jian-yu; Zhang Jing-xia; Zhou Hui-fen; Qin Wen-qing; Chai Li-yuan; Hu Yue-hua    Microwave-assisted synthesis and characterization of ZnO-nanorod arrays       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  19    6       1578       1582

189  Xu Yang-bao; Qin Wen-qing; Liu Hui   Mineralogical characterization of tin-polymetallic ore occurred in Mengzi, Yunnan Province, China     TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    3     725  730

190  Zhu De-qing; Cui Yu; Hapugoda, Sarath; Vining, Keith; Pan Jian      Mineralogy and crystal chemistry of a low grade nickel laterite ore      TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    4     907  916

191  Luo, Hui-Li; Huang, Sheng-Sheng; Luo, Lin; Wu, Gen-Yi; Liu, Yan  Modified granulation of red mud by weak gelling and its application to stabilization of Pb.  Journal of hazardous materials      227-228         265  73

192  Yin, Huaqun; Cao, Linhui; Qiu, Guanzhou; Wang, Dianzuo; Kellogg, Laurie; Zhou, Jizhong; Liu, Xinxing; Dai, Zhimin; Ding, Jiannan; Liu, Xueduan   Molecular diversity of 16S rRNA and gyrB genes in copper mines     ARCHIVES OF MICROBIOLOGY       189  2     101  110

193  He, Zhiguo; Xiao, Shengmu; Xie, Xuehui; Zhong, Hui; Hu, Yuehua; Li, Qinghua; Gao, Fenglin; Li, Guiyuan; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou       Molecular diversity of microbial community in acid mine drainages of Yunfu sulfide mine      EXTREMOPHILES       11    2     305  314

194  Yang Yu; Peng Hong; Sun Bin; Wang Jie-Wei; Hu Yue-Hua       Molecular diversity of the gene encoding Fe(II)-oxidizing enzyme in Acidithiobacillus ferrooxidans     Yichuan   27    5     787  791

195  He, Zhiguo; Zhao, Jiancun; Gao, Fengling; Hu, Yuehua; Qiu, Guanzhou   Monitoring bacterial community shifts in bioleaching of Ni-Cu sulfide     BIORESOURCE TECHNOLOGY       101  21    8287       8293

196  Zeng, Jia; Liu, Yuandong; Wu, Long; Li, Ding     Mutation of Tyr375 to Lys375 allows medium-chain acyl-CoA dehydrogenase to acquire acyl-CoA oxidase activity     BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS     1774       12       1628       1634

197  Huang Zhu-cheng; Wu Kai; Hu Bing; Peng Hu; Jiang Tao  Non-Isothermal Kinetics of Reduction Reaction of Oxidized Pellet Under Microwave Irradiation JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       19    1     1     4

198  Jiang, YR; Liu, JY; Hu, YH; Fujita, T  Novel topological index for research on structure-property relationships of complex organic compounds JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY      24    7     842  849

199  Zhang, Xiangchao; Yang, Huaming; Tang, Aidong      Optical, Electrochemical and Hydrophilic Properties of Y2O3 Doped TiO2 Nanocomposite Films   JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 112  51    16271     16279

200  Liu Qing-ming; Yu Run-lan; Qiu Guan-zhou; Fang Zheng; Chen Ai-liang; Zhao Zhong-wei     Optimization of separation processing of copper and iron of dump bioleaching solution by Lix 984N in Dexing Copper Mine  TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      18    5     1258       1261

201  Han, Guihong; Huang, Yanfang; Li, Guanghui; Zhang, Yuanbo; Zhou, Youlian; Jiang, Tao      Optimizing the Mass Ratio of Two Organic Active Fractions in Modified Humic Acid (MHA) Binders for Iron Ore Pelletizing    ISIJ INTERNATIONAL 52    3       378  384

202  Yang, Sheng-Hai; Yang, Jian-Guang; Liu, Wei; Chen, Geng-Tao; Tang, Mo-Tang; Qiu, Guan-Zhou Oxidative Pressure Leaching of Silver from Flotation Concentrates with Ammonium Thiocyanate Solution   METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE   41    1     3     9

203  Liang, Yili; Gao, Haichun; Chen, Jingrong; Dong, Yangyang; Wu, Lin; He, Zhili; Liu, Xueduan; Qiu, Guanzhou; Zhou, Jizhong       Pellicle formation in Shewanella oneidensis BMC MICROBIOLOGY       10                 

204  Liu Qian; Zhou Hong-bo; Yang Bo; Ao Jing-qun; Chen Xin-hua Phenotypic and genetic characterization of a novel strain of Acidithiobacillus ferrooxidans (AF2)    JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   18    2     386       391

205  Xiao, Qi; Si, Zhichun; Zhang, Jiang; Xiao, Chong; Tan, Xiaoke Photoinduced hydroxyl radical and photocatalytic activity of samarium-doped TiO2 nanocrystalline  JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS       150  1     62    67

206  Wan, Min-Xi; Wang, Run-Min; Xia, Jin-Lan; Rosenberg, Julian N.; Nie, Zhen-Yuan; Kobayashi, Naoko; Oyler, George A.; Betenbaugh, Michael J.  Physiological evaluation of a new Chlorella sorokiniana isolate for its biomass production and lipid accumulation in photoautotrophic and heterotrophic cultures      BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING  109  8     1958       1964

207  Fan, Xiao-hui; Li, Ying; Chen, Xu-ling Prediction of Iron Ore Sintering Characters on the Basis of Regression Analysis and Artificial Neural Network     2012 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUTURE ENERGY, ENVIRONMENT, AND MATERIALS, PT B       16           769  776

208  Jiang, T.; Zhang, Y. B.; Huang, Z. C.; Li, G. H.; Fan, X. H.      Preheating and roasting characteristics of hematite-magnetite (H-M) concentrate pellets      IRONMAKING & STEELMAKING    35    1     21    26

209  Zhang, Yanfei; Cherney, Maia M.; Solomonson, Matthew; Liu, Jianshe; James, Michael N. G.; Weiner, Joel H.    Preliminary X-ray crystallographic analysis of sulfide: quinone oxidoreductase from Acidithiobacillus ferrooxidans  ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 65           839  842

210  Yang Sheng-hai; Chen Yong-ming; Yang Hai-ping; Liu Yin-yuan; Tang Mo-tang; Qiu Guan-zhou   Preparation of high-purity tantalum ethoxide by vacuum distillation     TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    1       196  201

211  Sun, Wei; Ouyang, Kui; Zhang, Limin; Hu, Yuehua; Chen, Chen       Preparation of hydrolyzate of hogwash oil (HHO) and its application in separating diaspore from kaolinite  MINERALS ENGINEERING      23    9     670  675

212  Jin, Shengming; Cui, Kuixin; Guan, Haoyuan; Yang, Min; Liu, Li; Lan, Chunfeng   Preparation of mesoporous MCM-41 from natural sepiolite and its catalytic activity of cracking waste polystyrene plastics APPLIED CLAY SCIENCE  56           1     6

213  Huang, Dan; Zhang, Yuanbo; Han, Guihong; Li, Guanghui; Jiang, Tao      Preparation of Metallized Pellets and Recovery of Tin and Zinc from Tin, Zinc-bearing Complex Iron Concentrates     TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   393  401

214  Li, Guanghui; Cheng, Wei; Jiang, Tao; Sun, Na; Ai, Lingfeng    Preparation of Porous Silica by Acid Dissociation of Thermally Activated Kaolin    MATERIALS AND DESIGN, PTS 1-3 284-286         1381       1384

215  Zhu, D.; Qiu, G.; Pan, J.       Present Situation and Future Trends in the Chinese Steel Industry and Utilisation of Low-Grade Iron Ore Resources IRON ORE 2009 PROCEEDINGS                    35    39

216  Zeng, Wei-Min; Zhou, Hong-Bo; Wan, Min-Xi; Chao, Wei-Liang; Xu, Ai-Ling; Liu, Xue-Duan; Qiu, Guan-Zhou Preservation of Acidithiobacillus caldus: A moderately thermophilic bacterium and the effect on subsequent bioleaching of chalcopyrite       HYDROMETALLURGY       96    4     333  336

217  Zeng Wei-min; Zhou Hong-bo; Liu Xue-duan; Qiu Guan-zhou   Preservation of moderately thermophilic culture by freeze drying and frozen preservation way and effect on subsequent bioleaching of chalcopyrite TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA   20    5     882  887

218  Zhu De-qing; Chen Dong; Pan Jian; Li Hou-qi    Pretreatment of Pyrite Cinder Before Pelletization by High Pressure Roller Grinding JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           345  349

219  Xia Jin-lan; Huang Bin; Nie Zhen-yuan; Wang Wei     Production and characterization of alkaline extracellular lipase from newly isolated strain Aspergillus awamori HB-03 JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   18    5       1425       1433

220  Xia, Jin-Lan; Xiong, Jing; Zhang, Rui-Yong; Liu, Ke-Ke; Huang, Bin; Nie, Zhen-Yuan   Production of Chitinase and its Optimization from a Novel Isolate Serratia marcescens XJ-01    INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 51    3     301  306

221  Wu An-na; Zhang Yan-fei; Zheng Chun-li; Dai Yun-jie; Liu Yuan-dong; Zeng Jia; Gu Guo-hua; Liu Jian-she  Purification and enzymatic characteristics of cysteine desulfurase, IscS, in Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      18    6     1450       1457

222  Qin, Wenqing; Jiao, Fen; Xu, Benjun; Liu, Hui   Purification of Leachate from Simultaneous Leaching of Galena Concentrate and Pyrolusite and Preparation of PbSO4 and Mn3O4 INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH  51    15       5596       5607

223  Xiao, S.; Chao, J.; Wang, W.; Fang, F.; Qiu, G.; Liu, X.    Real-time PCR Analysis of the Heat-Shock Response of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 FOLIA BIOLOGICA     55    1     1     6

224  Xu, Bin; Zhong, Hong; Jiang, Tao Recovery of valuable metals from Gacun complex copper concentrate by two-stage countercurrent oxygen pressure acid leaching process  MINERALS ENGINEERING      24    10    1082       1083

225  Zhang, Y. B.; Li, G. H.; Jiang, T.; Guo, Y. F.; Huang, Z. C.       Reduction behavior of tin-bearing iron concentrate pellets using diverse coals as reducers INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING   110         109  116

226  Li, Guanghui; Sun, Na; Zeng, Jinghua; Zhu, Zhongping; Jiang, Tao   REDUCTION ROASTING AND Fe-Al SEPARATION OF HIGH IRON CONTENT GIBBSITE-TYPE BAUXITE ORES    LIGHT METALS 2010                133  137

227  Li, G. H.; Tang, Z. K.; Zhang, Y. B.; Cui, Z. X.; Jiang, T.  Reduction swelling behaviour of haematite/magnetite agglomerates with addition of MgO and CaO     IRONMAKING & STEELMAKING    37    6     393  397

228  Wu, Xuelan; Wu, Shunke; Qin, Wenqing; Ma, Xihong; Niu, Yinjian; Lai, Shaoshi; Yang, Congren; Jiao, Fen; Ren, Liuyi       Reductive leaching of gallium from zinc residue  HYDROMETALLURGY       113         195  199

229  Wang, Wei; Xiao, Shuiming; Chao, Jing; Chen, Qijiong; Qiu, Guanzhou; Liu, Xueduan  Regulation of CO2 Fixation Gene Expression in Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 by Lix984n Shock   JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY      18    11    1747       1754

230  Yu Run-lan; Zhong Dai-li; Miao Lei; Wu Fa-deng; Qiu Guan-zhou; Gu Guo-hua      Relationship and effect of redox potential, jarosites and extracellular polymeric substances in bioleaching chalcopyrite by acidithiobacillus ferrooxidans TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA      21    7     1634       1640

231  Xia Le-xian; Tang Lu; Xia Jin-lan; Yin Chu; Cai Li-yuan; Zhao Xiao-juan; Nie Zhen-Yuan; Liu Jian-She; Qiu Guan-Zhou       Relationships among bioleaching performance, additional elemental sulfur, microbial population dynamics and its energy metabolism in bioleaching of chalcopyrite    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    1       192  198

232  Chen Ai-liang; Qiu Guan-zhou; Zhao Zhong-wei; Sun Pei-mei; Yu Run-lan      Removal of copper from nickel anode electrolyte through ion exchange     TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  19    1     253  258

233  Wang, Liping; Huang, Zhucheng; Zhang, Mingyu       Removal of rhodamine B from aqueous solution using ACF/CNT composites prepared by chemical vapor deposition      ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, PTS 1, 2   156-157         477  480

234  Wang Qing-liang; Ding De-xin; Hu E-ming; Yu Run-lan; Qiu Guan-zhou  Removal of SO42-, uranium and other heavy metal ions from simulated solution by sulfate reducing bacteria    TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA       18    6     1529       1532

235  Chao, Jing; Wang, Wei; Xiao, Shuiming; Liu, Xueduan      Response of Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC 23270 gene expression to acid stress WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY  24    10    2103       2109

236  Liu, Xinxing; Wu, Haiyan; Liu, Wenbin; Li, Shoupeng       Response of genes for synthesizing the magnetic of Acidithiobacillus ferrooxidans to different concentration of Fe2+ stress  Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology    25    1       69    75

237  Fan Jian-jun; Qiu Guan-zhou; Jiang Tao; Guo Yu-feng; Cai Mei-xia  Roasting Properties of Pellets With Iron Concentrate of Complex Mineral Composition     JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       18    7     1     7

238  Hu, Peiwei; Yang, Huaming  Sb-SnO2 nanoparticles onto kaolinite rods: assembling process and interfacial investigation       PHYSICS AND CHEMISTRY OF MINERALS   39    4     339  349

239  Peng Juan-hua; Zhang Rui-yong; Zhang Qian; Zhang Li-min; Zhou Hong-bo    Screening and characterization of Acidiphilium sp PJH and its role in bioleaching TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  18    6     1443       1449

240  Li, Haipu; Zhang, Shasha; Jiang, Hao; Hu, Yuehua; Wang, Dianzuo   Selective depression of diaspore with waxy maize starch       MINERALS ENGINEERING      23    15    1192       1197

241  Yu, Zhengjun; Feng, Qiming; Ou, Leming; Lu, Yiping; Zhang, Guofan     Selective leaching of a hi h-iron cobalt matte at atmospheric pressure      SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY      53    1     1     7

242  Yang, Shenghai; Chen, Gengtao; Cai, Yanan; Guo, Huan; Yao, Weiyi; Tang, Motang       Selective leaching of silver-rich residue in NH4SCN solution under oxygen pressure    SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY      77    1     1     6

243  Qin, Wenqing; Yang, Congren; Ma, Xihong; Lai, Shaoshi   Selective synthesis and characterization of metallic cobalt, cobalt/platinum, and platinum microspheres JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS    509  2     338  342

244  Zhu, Xiebin; Jiang, Tao; Qiu, Guanzhou; Huang, Boyun     Semi conductivities of Sn-doped In2O3 powder prepared by co-precipitation through ion exchange method     MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS       112  2     342  345

245  Yang, Huaming; Ouyang, Jing; Tang, Aidong      Single step synthesis of high-purity CoO nanocrystals JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B  111  28    8006       8013

246  Guo Yu-feng; Lue Ya-nan; Jiang Tao; Qiu Guan-zhou; Dong Hai-gang      Solid State Reduction and Electric Furnace Smelting of V-Ti Magnetite Concentrate      JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           1353       1356

247  Zhang Yuan-bo; Han Gui-hong; Jiang Tao; Huang Yan-fang; Li Guang-hui; Guo Yu-feng; Yang Yong-bin      Structure characteristics and adhesive property of humic substances extracted with different methods     JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY     18    4     1041       1046

248  Li Guang-hui; Zeng Jing-hua; Jiang Tao; Li Qian; Yang Yong-bin; Wang Rui-jun; Wu Hu-lin  Study and Application of Composite Agglomeration Process of Fluoric Iron Concentrate   JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 16           149  153

249  Zhang Yuan-bo; Hu You-ming; Han Gui-hong; Huang Yan-fang; Li Guang-hui; Jiang Tao       Study on Agglomeration and Reduction Roasting of Metallurgical Dusts and Sludge       JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           475  479

250  Huang Zhu-cheng; Lv Li-li; Hu Bing; Zhang Yuan-bo; Jiang Tao       STUDY ON DIRECT REDUCTION-SEPARATION OF LIMONITE BY MICROWAVE HEATING   TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   577  585

251  Jiang, Tao; Yang, Lin; Guo, Yufeng      Study on Magnetic-gravity combination separation and acid leaching of a high phosphorus fine hematite       TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 3: GENERAL PAPER SELECTIONS   463  471

252  Yang Yong-bin; Zheng Qiong-xiang; Jiang Tao; Fan Xiao-hui; Guo Yu-feng; Li Guang-hui; Li Qian; Meng Fei-yu       Study on Preparation of High Strength Formed Coke    JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           402  406

253  Guo, Yu-feng; Huang, Dan; Jiang, Tao; Qiu, Guan-Zhou; Liu, Shuishi      Study on Preparation of Titanium-Rich Material From Ilmenite by Reduction-Magnetic Separation       TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES   587  596

254  Hu, Yuehua; Chen, Pan; Sun, Wei Study on quantitative structure-activity relationship of quaternary ammonium salt collectors for bauxite reverse flotation   MINERALS ENGINEERING      26           24    33

255  Fan Jian-jun; Zhang Jin-sheng; Guo Yu-feng; Liu Jun; Heng Xu-wen Study on the Selection of Reasonable Bentonite for Grate-Kiln Pellet Plant   JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           341  344

256  Fan Xiao-hui; Gan Min; Yuan Li-shun; Chen Xu-ling; Jiang Tao; Wang Yi; Zhao Gai-ge  Study on the Suitable Temperature of Oxidized Pellets Roasting      JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL       16           317  321

257  Liu, Changmiao; Hu, Yuehua; Cao, Xuefeng Substituent effects in kaolinite flotation using dodecyl tertiary amines       MINERALS ENGINEERING      22    9月10日       849  852

258  Zhu, Wei; Xia, Jin-lan; Yang, Yi; Nie, Zhen-yuan; Zheng, Lei; Ma, Chen-yan; Zhang, Rui-yong; Peng, An-an; Tang, Lu; Qiu, Guan-zhou      Sulfur oxidation activities of pure and mixed thermophiles and sulfur speciation in bioleaching of chalcopyrite       BIORESOURCE TECHNOLOGY       102  4     3877       3882

259  He, Huan; Xia, Jin-Lan; Yang, Yi; Jiang, Hongchen; Xiao, Chun-qiao; Zheng, Lei; Ma, Chen-yan; Zhao, Yi-dong; Qiu, Guan-zhou      Sulfur speciation on the surface of chalcopyrite leached by Acidianus manzaensis     HYDROMETALLURGY       99       1月2日 45    50

260  Xia Jin-lan; Zhao Xiao-juan; Liang Chang-li; Yang Yi; Nie Zhen-yuan; Tang Lu; Ma Chen-yan; Zheng Lei; Zhao Yi-dong; Qiu Guan-zhou      Sulfur speciation transformation during bioleaching of pyrite-containing sphalerite concentrate by thermophile Sulfolobus metallicus at 65 A degrees C       JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY     19    7     1961       1966

261  Xu, Yangbao; Qin, Wenqing  Surface Analysis of Cassiterite with Sodium Oleate in Aqueous Solution   SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY  47    3     502  506

262  Xia, Jin-lan; Yang, Yi; He, Huan; Zhao, Xiao-juan; Liang, Chang-li; Zheng, Lei; Ma, Chen-yan; Zhao, Yi-dong; Nie, Zhen-yuan; Qiu, Guan-zhou     Surface analysis of sulfur speciation on pyrite bioleached by extreme thermophile Acidianus manzaensis using Raman and XANES spectroscopy  HYDROMETALLURGY       100  3月4日 129  135

263  Liu, Hui; Gu, Guohua; Xu, Yangbao     Surface properties of pyrite in the course of bioleaching by pure culture of Acidithiobacillus ferrooxidans and a mixed culture of Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidithiobacillus thiooxidans       HYDROMETALLURGY       108  1月2日 143  148

264  Shi Rong-rong; Qiu Guan-zhou; Liu Xiao-he      Surfactant-assisted synthesis and magnetic properties of monodispersed manganese ferrite nanocrystals      JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY OF TECHNOLOGY   18    5     1371       1376

265  Guan, Haoyuan; Yang, Xiaocheng; Jin, Shengming; Yang, Min  Synthesis and catalytic activity of composite materials TiO(2)/Ti-Al-MCM-41 by chemical vapor deposition (CVD)     MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING, PTS 1-5       97-101           1749       1753

266  Lu Qing-hua; Hu Yue-hua      Synthesis of aluminum tri-polyphosphate anticorrosion pigment from bauxite tailings       TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA  22    2     483  488

267  Liu, Changmiao; Hu, Yuehua; Feng, Ansheng; Guo, Zhenxu; Cao, Xuefeng      The behavior of N,N-dipropyl dodecyl amine as a collector in the flotation of kaolinite and diaspore    MINERALS ENGINEERING      24    8     737  740

268  Liu, Hongwei; Yin, Huaqun; Dai, Yanxia; Dai, Zhimin; Liu, Yi; Li, Qian; Jiang, Huidan; Liu, Xueduan  The co-culture of Acidithiobacillus ferrooxidans and Acidiphilium acidophilum enhances the growth, iron oxidation, and CO2 fixation   ARCHIVES OF MICROBIOLOGY   193  12    857  866

269  Li, Qihou; Tian, Ye; Fu, Xian; Yin, Huaqun; Zhou, Zhijun; Liang, Yiting; Qiu, Guanzhou; Liu, Jie; Liu, Hongwei; Liang, Yili; Shen, Li; Cong, Jing; Liu, Xueduan     The Community Dynamics of Major Bioleaching Microorganisms During Chalcopyrite Leaching Under the Effect of Organics CURRENT MICROBIOLOGY     63    2     164  172

270  Wan, Minxi; Liu, Peng; Xia, Jinlan; Rosenberg, Julian N.; Oyler, George A.; Betenbaugh, Michael J.; Nie, Zhenyuan; Qiu, Guanzhou       The effect of mixotrophy on microalgal growth, lipid content, and expression levels of three pathway genes in Chlorella sorokiniana     APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   91    3     835  844

271  Liu, Yi; Yin, Huaqun; Zeng, Weimin; Liang, Yili; Liu, Yao; Baba, Ngom; Qiu, Guanzhou; Shen, Li; Fu, Xian; Liu, Xueduan       The effect of the introduction of exogenous strain Acidithiobacillus thiooxidans A01 on functional gene expression, structure and function of indigenous consortium during pyrite bioleaching      BIORESOURCE TECHNOLOGY       102  17    8092       8098

272  Fang, Zheng; Wang, Shaofen; Zhang, Zhenghua; Qiu, Guanzhou       The electrochemical Peltier heat of the standard hydrogen electrode reaction   THERMOCHIMICA ACTA   473  1月2日 40    44

273  Yang, Yu; Wang, Xiang; Shi, Jiafu; Li, Jiangjiang       The influence of the discharging sewage on microbial diversity in sludge from Dongting Lake      WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY  28    2     421  430

274  Zeng, Jia; Geng, Meimei; Jiang, Huidan; Liu, Yuandong; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou    The IscA from Acidithiobacillus ferrooxidans is an iron-sulfur protein which assemble the [Fe4S4] cluster with intracellular iron and sulfur   ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 463  2     237  244

275  Xiao, Xiao; Zhang, Guowang; Feng, Qiming; Xiao, Shouxiao; Huang, Lilong; Zhao, Xiang; Li, Ziqiang       The liberation effect of magnetite fine ground by vertical stirred mill and ball mill  MINERALS ENGINEERING      34           63    69

276  Zhang, Cheng-gui; Xia, Jin-lan; Liu, Yuan-dong; He, Huan; Qiu, Guan-zhou    The putative thiol-disulphide interchange protein DsbG from Acidithiobacillus ferrooxidans has disulphide isomerase activity     SCIENCEASIA     36    2     100  104

277  Liu, Guangyi; Zhong, Hong; Hu, Yuehua; Zhao, Shenggui; Xia, Liuyin     The role of cationic polyacrylamide in the reverse flotation of diasporic bauxite MINERALS ENGINEERING      20    13    1191       1199

278  Zeng, Jia; Geng, Meimei; Liu, Yuandong; Xia, Lexian; Liu, Jianshe; Qiu, Guanzhou       The sulfhydryl group of Cys 138 of rusticyanin from Acidithiobacillus ferrooxidans is crucial for copper binding    BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-PROTEINS AND PROTEOMICS     1774       4     519  525

279  Jiang, Tao; Li, Guanghui; Qiu, Guanzhou; Fan, Xiaohui; Huang, Zhucheng      Thermal activation and alkali dissolution of silicon from illite   APPLIED CLAY SCIENCE  40    1月4日 81    89

280  Mao, Xiaoming; Zhang, Yuanbo; Huang, Zhucheng; Li, Guanghui; Jiang, Tao   THERMAL EQUILIBRIUM CALCULATION AND APPLICATION OF MICROWAVE-HEATED IGNITION (MHI) FOR IRON ORE SINTERING   TMS 2010 139TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 1: MATERIALS PROCESSING AND PROPERTIES 355  362

281  Zhang, Y. B.; Jiang, T.; Li, G. H.; Huang, Z. C.; Guo, Y. F.       Tin and zinc separation from tin, zinc bearing complex iron ores by selective reduction process       IRONMAKING & STEELMAKING    38    8     613  619

282  Lu, Qinghua; Long, Xifa; Hu, Yuehua   Top-seeded solution growth and characterization of PMN-0.31PT piezoelectric single crystals    CRYSTENGCOMM      12    12    4317       4320

283  Liang, Yili; Gao, Haichun; Guo, Xue; Chen, Jingrong; Qiu, Guanzhou; He, Zhili; Zhou, Jizhong; Liu, Xueduan       Transcriptome analysis of pellicle formation of Shewanella oneidensis      ARCHIVES OF MICROBIOLOGY     194  6       473  482

284  Zhu, D. Q.; Cui, Y.; Vining, K.; Hapugoda, S.; Douglas, J.; Pan, J.; Zheng, G. L.    Upgrading low nickel content laterite ores using selective reduction followed by magnetic separation  INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING   106         1     7

285  Jiang, Tao; Dong, Haigang; Guo, Yufeng; Li, Guanghui; Yang, Yongbin    Upgrading Titaniferous Metallurgical Slag by Activation-Acid Leaching Process TMS 2009 138TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION – SUPPLEMENTAL PROCEEDINGS, VOL 3: GENERAL PAPER SELECTIONS  701  708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 下午3:08

 发表评论

(required)

(required)

你可使用这些 HTML 标签和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denzel Perryman Jersey